Diszlexia, diszkalkulia

Elmaradás a részképességek fejlődésében óvodás korban

 

      Diszlexia-veszélyeztetettség /olvasás-írás kialakulásának zavara /      

 

 

Munkánk fontos részének tekintjük az olvasásban, írásban jelentkező nehézségek leküzdését.

Ezért kiemelt jelentőségű feladatunk az iskolába lépés előtti szűrővizsgálataink. Hiszen, ha időben, már óvodás korban felismerjük, hogy ki veszélyeztetett az olvasás-írás problémamentes elsajátításában, akkor foglalkozásainkkal nagyrészt megelőzhetjük az iskolakezdés utáni súlyosabb tünetek kialakulását.

 

Minden év szeptemberében az ellátási körzetünkbe tartozó,  az 5. életévét betöltött óvodás gyermek logopédiai szűrővizsgálatát elvégezzük.

 

A részletes vizsgálat kiterjed:

  

az artikuláció

valamint a különböző részképességek vizsgálatára.

 

A probléma pontos feltárása érdekében orvosi illetve pszichológiai vizsgálatok elvégzését javasoljuk a szülőknek.

 

Tünetek:

 

A gyermeket  nem érdekli a mese, nem köti le a figyelmét, mert nehezen

         követi a történet fonalát.

Szinte egyetlen verset nem tud önállóan elmondani.

Nehezen jegyez meg számára ismeretlen szavakat, szókincse alig

         gyarapszik.

Az időben való tájékozódása gyenge. Pl.: a hét napjait nem tudja

         felsorolni; probléma a napszakok elkülönítése.

    Szegényes szókincse miatt nehézkesen fejezi ki magát, nyelvtanilag

          helytelenül beszél.

Gyakran a beszédének valamilyen zavara jelentkezik: megkésett

         beszédfejlődés, elhúzódó pöszeség, a zöngés mássalhangzók

         zöngétlenítése, beszédészlelési zavarok.   

Pöszeség a folyamatos gyakorlás ellenére is tartósan fennáll, nehezen     

          javul a gyermek beszédhibája.

A beszédhangok közötti különbségeket nehezen veszi észre.   / pl.: seb-

          zseb, lúd-rúd, szúr-szűr, ló-lő /

Ritmusérzéke gyenge.

Mozgása ügyetlen, testsémája  nehezen alakul ki.

Rajza nem életkorának megfelelő, ceruzafogása görcsös, vonalvezetése 

         bizonytalan.

Téri tájékozódásában nehézségek mutatkoznak, nem tudja a bal-jobb,

         fönt-lent téri irányokat elkülöníteni.

Forma pontos észlelésében, másolásában, rajzok közti különbségek

         észrevételében teljesítménye gyenge.

Diszlexia előfordul a családjában.

A gyermek általános figyelmetlensége az összes teljesítményét 

          nagymértékben befolyásolja. A tanulás a figyelmen és emlékezeten alapul,

          így ha valamelyik területen zavar mutatkozik, a jó teljesítmény is elmarad.

 

 

Mit tegyen a szülő, ha ezeket a tüneteket veszi észre gyermeke fejlődése során?

 

 

A fenti tünetek közül önmagában egyik sem jelenti azt, hogy „baj van a gyerekkel”.

Minél előbb kérjen segítséget logopédustól (szükség lehet más szakemberek bevonására is: pszichológus, orvos A kérdés eldöntésében tanácsainkkal, vizsgálatainkkal szívesen nyújtunk segítséget.

 

 

      Olvasás-írás zavara

Diszlexia a tanulási zavarok egyik formája

 

 

Meghatározás:

 

Az olvasás és írás megtanulását akadályozó zavart nevezzük diszlexiának.

 

Diszlexiás az a gyermek, aki értelmi képességeihez képest, az általános iskolában megszokott idő alatt és az ott szokásos gyakorlás ellenére sem tanul meg olvasni vagy lényegesen elmarad az átlagtól.

Ezeket a gyerekeket sokat szokták igazságtalanul szidni.  Látják ugyanis, hogy okosak és így azt gondolják, hogy csak a gyermek igyekezetén, szorgalmán múlik az olvasás, írás, fogalmazás elsajátítása, jobb teljesítménye. Pedig ezeknek a tanulóknak különleges támogatásra és különleges tanítási módszerre van szükségük.

 

Okok:

 

Oka lehet a beszédközpont szervi, vagy működéses sérülése. Ez az agy

        működésének egy részének a kiesését jelenti, amely elsősorban a látási és

        hallási ingerek felfogásának és azok kapcsolatainak zavarában jelentkezik.

A gyermek nehezen tudja az egészet részekre bontani, illetve a részekből

        az egészet összeállítani, szaknyelven mondva sérült az analizáló-

        szintetizáló képessége. E nélkül pedig nagyon nehéz az olvasás-írás- számolás

        megtanulása.

Számos estben a családon belül ismétlődnek a különböző tanulási zavarok,

        genetikai öröklöttség.

 

Tünetek:

 

Olvasás, írás és szóbeli teljesítményükben:

 

általában gyenge a szövegekre való emlékezetük, szókincsük szegényes

nehezebben tanulnak verseket, szósorokat / pl. a hónapokat /

némelyikük a szokásosnál későbben  kezdett beszélni, esetleg hosszú

ideig pösze volt, iskolás korukra  a beszéd még nem nyújtott biztos

alapokat az olvasás elsajátításához

első osztályban nehezen tanulják meg a betűket; gyakran összekeverik

az egymáshoz hasonló alakúakat, vagy hangzásúakat  / pl.: t-f,  n-m,  ty-

ny, ú-ű, b-d /

az olvasásuk tempója lassú, a szövegértésük rossz

2.-3. osztályban gyakori a betűk sorrendjének felcserélése /pl.:” el”

helyett „le” /

az olvasásuk későbbiekben is akadozó, hangsúlytalan marad

nem olvasnak önként, kedvtelésből

 

Írásukban:

 

· görcsös, rossz vonalvezetés,

· lassú tempó,

· betűtévesztések, kihagyások / főleg a fiúkra jellemzőek /

· későbbiekben nehézségek mutatkoznak a nyelvtanban, helyesírásban, fogalmazásban, idegen nyelv tanulásában

 

Viselkedésükben:

· Az iskolai kudarcok, sikertelenségek másodlagos  tüneteket okozhatnak.

· sokszor viselkedésük kisgyermekes,

· figyelmük csapongó,

· nyugtalanok, amit az iskolai kudarcok tovább növelhetnek,

· bohóckodás, erőltetett jópofaság, amivel gyengébb teljesítményüket akarják leplezni

 

Mit tegyen a szülő, ha gyermeke nehezen tanul meg olvasni, írni?

 

· A diszlexiás gyermeknek külön, speciális foglalkozásokra van szüksége.

· A baj /olvasás-írás zavar/ nem javul meg azzal, hogyha a gyermekkel végtelenül sokat olvastatunk.

· Ajánlatos a diszlexiás gyermeket elvinni a körzetileg illetékes logopédushoz. A gyermekek tanítása kis csoportokban történik, a tanítási időn kívül.

· A foglalkozásokat minél fiatalabb korban kell  megkezdeni, ha szükséges már óvodáskorban.

· Ne várjuk meg az iskolába lépéssel az olvasás tanulás zavarainak, a diszlexiának  kialakulását !

 

Diszkalkúlia

 

A legtöbb diszlexiás gyermek jó számoló. Előfordul azonban, hogy a matematika tantárgyban is gyengén teljesít, mert a számokat is felcseréli, elfelejti, vagy nem tudja elolvasni a feladatot.

 

Meghatározás:

 

A diszkalkúlia olyan számolási zavar, amikor a matematikai megtanulásához szükséges képességek kórosan alul maradnak a gyermek értelmi képességeihez képest.

 

Okok:

 

Oka lehet a beszédközpont szervi, vagy működéses sérülése. Ez az agy működésének egy részének a kiesését jelenti, amely elsősorban a látási és hallási ingerek felfogásának és azok kapcsolatainak zavarában jelentkezik.

A gyermek nehezen tudja az egészet részekre bontani, illetve a részekből az egészet összeállítani, szaknyelven mondva sérült az analizáló-szintetizáló képessége. E nélkül pedig nagyon nehéz az olvasás-írás-számolás  megtanulása.

Számos estben a családon belül ismétlődnek a különböző tanulási zavarok, genetikai öröklöttség

 

Tünetek:

 

Jellemző tünetei már óvodás korban fellelhetőek:

· a gyermeket nem érdeklik a számok,

· térben és időben bizonytalanul tájékozódik,

· szókincse szegényes, nehezen fejlődik,

· beszédfejlődése megkésett volt.

· játékokban nem ismeri fel, és nem is tartja be a szabályokat.

 

Iskolás korban:   

· a tizes átlépése műveletvégzésekor problémát okoz,

· két- és többjegyű számok helyi értékének felismerése gyenge,

· a bonyolultabb alapműveletek / szorzás, osztás, bennfoglalás /

· végzése nehézséget okoz

 

A diszkalkúliás gyermek időnként egy-egy feladatot elfogadhatóan elvégez. Előfordul, hogy az alsó tagozatot jóindulatú osztályzásnak köszönhetően elvégzi, de a felső tagozaton a matematika mellett más tantárgyakból is egyre több nehézsége támad. Így pl.: fizika, kémia, történelem, ének, rajz.

 

Mit tegyen a szülő, ha ezeket a tüneteket veszi észre gyermeke fejlődése során?

Az olvasás-írás zavarainál leírt szülői tanácsok érvényesek a számolási zavarokkal küszködő gyermekek szüleinek is !

 

A megelőzés érdekében:

A kerületben dolgozó logopédusok már óvodáskorban  / nagycsoport elején / általános szűrővizsgálatot végeznek.

Az iskolába lépő gyermekeknél szintén a körzetileg illetékes logopédus végzi el a diszlexia tüneteket mutató tanulók vizsgálatát.

   

A diszlexia vizsgálatot kérheti:

az osztályban tanító pedagógus,

 a gyermek szülei

 

 Ajánlott irodalom:

 Vásárlás előtt kérje szakember /logopédus, óvónő, pedagógus/ segítségét,  ajánlását !

 

Óvodáskorúaknak:

· Csabay Katalin: Lexi l.

· Dékány Judit: Mit gondolsz? Figyelem-, emlékezet-, gondolkodás és beszédfejlesztő játék l. ll. lll.

· Ismerkedj !  / formák, írás, számolás, ellentétek /

· Kifestőkönyv a főfogalmak alárendeléséhez

· Marosits Istvánné: Betűző

· Marosits Istvánné: Tudod-e?

· Németh Erzsébet - Pintye Mária: Mozdul a szó

· Rosta - Rudas: Hüvelykujjam

· Rosta Katalin: Ez volnék én?

· Rosta Katalin: Színezd ki és számolj te is!

· Schwalmné N. Katalin: Szabálybarát, Helyesírási gyakorlóanyag

· Szabó Borbála: Mozdulj rá (mozgással kísért vers- és mondókagyűjtemény)

· Szabó Ottília: Számtól számig  

 

Iskoláskorúaknak:

· Adorján Katalin: Gyakoroljunk!

· Adorján Katalin: Szebben akarok írni

· Benyó - Vajda: Nyelvtani feladatgyűjtemény I.- III.

· Besztercei Enikő: Másképp (munkatankönyv diszlexiás gyerekeknek)

· Csabay Katalin: Lexi iskolás lesz

· Gerényi - Szamosi: Diszgráfiás és diszlexiás gyerekek gyakorló feladatai

· Gránitzné R. Valéria - Ligetfalvi Mihályné: Gyakoroljuk a helyesírást 1-3.

· Gyakoroljunk helyesírást! – Nemzeti kiadó

· Hargitai Katalin: Feladatlap (Játékvár)

· Hargitai Katalin: Játékvár -  2. osztályos képes olvasókönyv, feladatlapok

· Hargitai Katalin: Képes olvasókönyv 2.o. (Játékvár)

· Hargitai Katalin: Munkatankönyv (Játékvár)

· Hornyákné Tarnai Klára: Betűsuli I-II.

· Hornyákné: Betűsuli

· Kárpáti Tamásné: Betűről betűre (olvasásfejlesztő füzetek) I-VI.

· Kelédi Lászlóné: Íráselemek gyakorlása

· Kovács Gy.né - Torda Ágnes: Folytassuk tovább!

· Kovács Gy.né - Torda Ágnes: Folytassuk tovább!

· Kovács Gy.né - Torda Ágnes: Mondd ki, írd le, törd a fejed!

· Marosits Istvánné: Betűző

· Meixner Ildikó: Betűkészlet

· Meixner Ildikó: Betűtanítás - Írásfüzet I. (Játékház)

· Meixner Ildikó: Betűtanítás - Írásfüzet II. (Játékház)

· Meixner Ildikó: Feladatlapok I. (Játékház)

· Meixner Ildikó: Feladatlapok II. (Játékház)

· Meixner Ildikó: Olvasókönyv 1.o. (Játékház)

· Meixner Ildokó: Betűkészlet. Az ABC kisbetűi, betűtartó, betűutca

· Meixner Ildokó: Játékház –  1. osztályos képes olvasókönyv, feladatlapok

· Olvass és játssz! Szóvadászat – Passage Kiadó

· Somogyi Ferencné: Rejtélyes játékok 'j' és 'ly' betűvel

· Szebényiné Nagy Éva: Böngésző

· Székely Balázsné: (R)észképességek I-II.

· Vannay Aladárné: Gondolkodj és írj!

· Vannay Aladárné: Olvasójáték (4-5. osztályos dyslexiás gyerekeknek)

· Vannay Aladárné: Szórejtő - Szófejtő

· Ványi Ágnes: Fülhegyező

· Ványi Ágnes: Írd füllel!

Ványi Ágnes: Mi? Mi? (diszlexiás képregény)

 

 

Számolási zavarokkal küszködőknek:

 

· Ardai Éva: Osztás

· Ardai Éva: Számolós színező 20-as számkör

· Ardai Éva: Szorzás

· Csonkáné Polgárdi Veronika: Számolás 1. (tanulási részképességeket fejlesztő

· Csonkáné Polgárdi Veronika: Számolás 2. (számfogalom kialakítás 10-es számkörben)

· Dékány Judit: Analógia 2.

· Dékány Judit: Kép és szöveggyűjtemény számolni tanuló gyermekeknek I-II.

· Dékány Judit: Mit gondolsz? Összefüggés 1.-2.

· Dékány Judit: Összehasonlítás 3.

· Rosta Katalin: Színezd ki és számolj te is!

· Szabó Borbála: Mozdulj rá (mozgással kísért vers- és mondókagyűjtemény)

Szabó Ottília: Számtól számig

Vissza a Logopédiai szakszolgálat lapjára!

Vissza a Logopédiai szakszolgálat lapjára!